Management

Zykov Oleg
Director General
Zykov Oleg

Voyevodin Dmitry
Executive Director
Voyevodin Dmitry

Semenov Gennady
Director for Commercial Activity and Contracting
Semenov Gennady

Bogdanov Mikhail
Chief Engineer
Bogdanov Mikhail

Akhmedov Rashid
Chief Designer of ATC Automated System
Akhmedov Rashid

Durmanenko Yury
Deputy Director General for Development
Durmanenko Yury